ม.ศรีปทุมฯ มุ่งสร้าง Talent อุดม Design Thinking ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

ม.ศรีปทุมฯ มุ่งสร้าง Talent อุดม Design Thinking ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ชูสาขาใหม่ Design Innovation

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทรานฟอร์ม เปลี่ยนชื่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็น “คณะการออกแบบ และสถาปัตยกรรมศาสตร์” ผสานศาสตร์เก่าและศาสตร์ใหม่ มุ่งสร้างบัณฑิต Talent เน้นสร้างกระบวนความคิดเชิงสร้างสรรค์ Design Thinking สร้างคนให้ตรงกับงาน ตอบโจทย์ความต้องการตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ เผยทักษะ ด้านดีไซน์ เป็นรากฐานสำคัญในการทำงาน และคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อก้าวข้ามทุกวิกฤตและการเปลี่ยนแปลง ชี้ชัดธุรกิจและองค์กรที่ก้าวข้ามวิกฤติดิจิทัลดิสรัปชัน โควิดดิสรัปชัน ล้วนมีบุคลากรหรือหน่วยงาน ที่มีนักนวัตกรรมการออกแบบที่มีพื้นฐานของ Design Thinking เป็นแรงขับเคลื่อน ชูจุดเด่นหลักสูตรใหม่นวัตกรรมการออกแบบ Design Innovation ผสานองค์ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นครบทุกมิติ ความเข้าใจมนุษย์ การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ การบริหารและจัดการด้านการตลาด สอนครบทั้งการดีไซน์ Product, Process, Service Design, Business Model เรียน 3 ปี ทำงานร่วมกับธุรกิจ และอุตสาหกรรมจริง 1 ปี การันตี จบพร้อมเป็น Talent ในองค์กรและธุรกิจ หรือก้าวเป็นสตาร์ทอัพ สร้างธุรกิจส่วนตัว ใน 6 สายงานดาวรุ่ง

อาจารย์ธีรบูลย์ พิศาลอภิพงศ์ คณบดีคณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีปทุม เผยว่า การเปลี่ยนเป็นชื่อ คณะการออกแบบ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ แทนชื่อเดิมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และมาพร้อมหลักสูตรใหม่ Design Innovation ด้วยจุดแข็งในการมุ่งสร้างTalent ผ่านการปลูกฝังรากฐาน Design Thinking ทักษะด้านการออกแบบ ที่มาพร้อมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อปรับเปลี่ยน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้เท่าทันโลก พร้อมช่วยเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจสตาร์ทอัพขนาดเล็ก ตลอดจนองค์กรขนาดใหญ่ โดยตลาดแรงงานในยุค Creative Economy ทั้งในและต่างประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และมีวิกฤตหลากหลายรูปแบบเข้ามาดิสรัปชัน ส่งผลให้หลายธุรกิจเผชิญกับความท้าทายอยู่ตลอดเวลา และจะรวดเร็วขึ้นเรื่อย ๆ จนธุรกิจที่ไม่สามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางธุรกิจของตนเองได้ อาจจะไปต่อได้ยากในระยะเวลาอันสั้นนี้

ทั้งนี้ที่ผ่านมา ในยุคดิจิทัลดิสรัปชัน และยุคโควิดดิสรัปชัน หลายธุรกิจล้มและปิดกิจการไปจำนวนมากเพราะไม่สามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงได้ ในขณะที่มีบางธุรกิจสามารถปรับตัวเติบโตและอยู่รอดได้ จากการศึกษาข้อมูลและทำงานกับหลายอุตสาหกรรมพบว่า ธุรกิจหรือองค์กรที่ปรับตัวได้ล้วนมีคนหรือหน่วยงานด้าน Design thinking โดยเฉพาะ และยังพบว่ากลุ่มโมเดลธุรกิจคนรุ่นใหม่อย่างสตาร์ทอัพที่เน้นการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยแกนหลักบนโมเดลธุรกิจก็ล้วนมาจากรากฐานของ Design thinking ที่ผ่านการศึกษาพฤติกรรม วิเคราะห์ ความเข้าใจคน สู่การดีไซน์แผนธุรกิจ ผสมผสานกับ นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างและตอบโจทย์ความต้องการของยุคสมัย เพราะโจทย์หลักของสตาร์ทอัพคือการค้นหาโซลูชันใหม่ ๆ ของธุรกิจ หรือเพื่อแก้ Pain point ของคนที่มองหาโซลูชัน ทั้งนี้ ด้วยโมเดลธุรกิจดังกล่าวที่สำเร็จ และก้าวข้ามทุกวิกฤติมาได้ จะเห็นได้ชัดว่าโครงสร้างหลังบ้านขององค์กรธุรกิจล้วนมาจากบุคลากรที่มีรากฐานทักษะการออกแบบเชิงความคิด หรือ Design Thinking สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ปรับทิศทางธุรกิจเท่าทันโลก และความต้องการตลาด สู่การขับเคลื่อนองค์กรก้าวข้ามทุกวิกฤตและการเปลี่ยนแปลง

ออกแบบ

ทั้งนี้ หลายธุรกิจเล็งเห็นและให้ความสำคัญในการเฟ้นหาบุคลากรที่มีกระบวนการคิดในแบบDesign Thinking เข้ามาทำงานด้วยมากขึ้น ส่งผลแนวโน้มตลาดแรงงานมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังคาดการณ์ว่าบทบาทของ Creative Economy จะกระตุ้นให้อาชีพ Design Innovatorขยับขึ้นเป็นตำแหน่งสำคัญบนโครงสร้างหลักของทุกองค์กรที่จำเป็นไม่ต่างจากอาชีพนักบัญชี และนักกฎหมายในอดีต เพื่อขานรับการปรับตัวธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องการบุคลากรที่คิดสร้างสรรค์ คิดเร็ว ทำไว พลิกแพลงวิกฤตเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อนธุรกิจข้ามผ่านวิกฤตในระยะที่รวดเร็ว 6-12 เดือน ช่วงชิงโอกาสทางการตลาดท่ามกลางกระแสเปลี่ยนแปลงโลก และการแข่งขันในตลาด จากเดิมที่ต้องอาศัยระยะเวลาพลิกฟื้น 3-5 ปี

“คนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจผิดว่าคนที่จะเรียน “ดีไซน์ หรือ ออกแบบ” ต้องวาดรูปเป็น ซึ่งความจริงแล้ว คนที่วาดรูปไม่เก่ง วาดรูปไม่เป็นก็สามารถเรียนได้ เพราะการเรียนออกแบบนั้นมีรากฐานที่สำคัญ คือ กระบวนการ Design Thinking ซึ่ง เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญและจำเป็นของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน เนื่องจาก สามารถนำไปประยุกต์ เพื่อเพิ่มมูลค่าในธุรกิจ จนนำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ คณะการออกแบบ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีจุดแข็งในศาสตร์เดิม ด้านความคิดสร้างสรรค์ ที่คิดวิเคราะห์แบบเป็นกระบวนการ ที่เป็นรากฐานของการสร้างกระบวนการด้าน Design Thinking หากนำองค์ความรู้นี้มาผสานเข้ากับศาสตร์ใหม่ที่จอบโจยท์ตลาดแรงงานปัจจุบัน เช่น ความเข้าใจมนุษย์ การตลาดและการบริหารจัดการ จะสามารถสร้าง Talent ให้นิสิตนักศึกษามีความโดดเด่นในทักษะรอบด้านทั้งศาสตร์และศิลป์ พร้อมก้าวสู่การทำธุรกิจส่วนตัว หรือการเป็นมันสมองส่วนสำคัญให้องค์กร”

“คนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจผิดว่าคนที่จะเรียน “ดีไซน์ หรือ ออกแบบ” ต้องวาดรูปเป็น ซึ่งความจริง คนที่วาดรูปไม่เก่ง วาดรูปไม่เป็นก็สามารถเรียนได้ เพราะการเรียนออกแบบนั้นมีรากฐานที่สำคัญ คือ กระบวนการ Design Thinking ที่ดี ซึ่งกระบวนการ Design Thinking เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญและจำเป็นของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน เนื่องจากกระบวนการ Design Thinkingสามารถนำไปประยุกต์ เพื่อเพิ่มมูลค่าในธุรกิจ จนนำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ คณะการออกแบบ และสถาปัตยกรรมศาสตร์นั้นมีศาสตร์เดิม(ศาสตร์เดิมคืออะไรหรือค่ะพี่ปู) ซึ่งเป็นรากฐานของการสร้างกระบวนการด้าน Design Thinking อยู่แล้ว หากนำองค์ความรู้นี้มาผสานเข้ากับศาสตร์ใหม่(ศาตร์ใหม่คืออะไรอ่าแม่) จะสามารถสร้าง Talent ให้นิสิตนักศึกษามีความโดดเด่นในทักษะรอบด้านทั้งศาสตร์และศิลป์ พร้อมก้าวสู่การทำธุรกิจส่วนตัว หรือการเป็นมันสมองส่วนสำคัญให้องค์กร”

อย่างไรก็ดี หลักสูตรของคณะเน้นการผสานองค์ความรู้ ศาสตร์ 4 ด้านที่สำคัญและจำเป็นครบทุกมิติ ประกอบด้วย 1. Design Creative สร้างสรรค์โมเดลธุรกิจให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก 2. Humanity ความเข้าใจเรื่องคน สร้างความพึงพอใจ เจาะเข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาด 3. Technology Innovation การใช้เครื่องมือเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มโอกาสธุรกิจ สอดรับทิศทางตลาด และนวัตกรรมใหม่ ๆ 4. Marketing & Management การบริหารกลยุทธ์เชิงการตลาด พร้อมเจาะลึกถึงกระบวนการตั้งต้น ผ่านแนวคิดการออกแบบตั้งแต่เรื่องของ Product จุดเด่นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภคในแต่ละยุคที่เปลี่ยนแปลงไป ถัดมาเป็นเรื่องของ Process กระบวนการต่างๆที่ส่งเสริม และตัดทอน ขั้นตอนต่างๆที่ไม่จำเป็นของธุรกิจ จนไปถึงกระบวนการเพื่อสร้างสินค้า ผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ใหม่ ๆ Service design การดีไซน์รูปแบบด้านบริการต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ธุรกิจที่เน้นเรื่องการให้บริการ และสร้างความประทับใจ และจดจำไม่รู้ลืม จนเกิดการมาใช้ซ้ำ ๆ และสุดท้ายคือเรื่อง Business Model การดีไซน์รูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ พร้อมกำหนดทิศทางกลยุทธ์ให้ตอบโจทย์ตลาดอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ด้านระยะเวลาตามหลักสูตร คณะการออกแบบ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ช่วงคือการเน้นการศึกษาด้านแนวคิด กลยุทธ์ ทิศทาง และฝึกปฎิบัติในรูปแบบสตูดิโอดีไซน์ 3 ปี และเรียนรู้ ฝึกฝน กับภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทตามความสนใจ เพื่อสร้างประสบการณ์ทำงานจริง 1 ปี พร้อมนำ Talent ด้าน Design Thinking สู่การพัฒนา และขับเคลื่อนองค์กร และธุรกิจ หรือเป็นสตาร์ทอัพ หรือสร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง ก้าวทัน ความต้องการตลาดแรงงาน ยกระดับอุตสาหกรรมไทยเท่าทันโลก ตอบโจทย์ได้กับทุกธุรกิจแบบไร้ข้อจำกัด โดยตั้งเป้าสร้าง Talent สร้างคนให้ตรงกับงาน โดยสามารถออกไปทำงานใน 6 กลุ่มอาชีพซึ่งถือเป็นอาชีพดาวรุ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแทบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ Product innovation design , User interface design , Branding design , Event and exhibition , Social innovation และ Real estate โดยคณะมีเป้าหมายสร้างบัณฑิตสู่ตลาดไทยและภูมิภาคปีละ 80 -120 คน

แนะนำข่าวออกแบบเพิ่มเติม : THAIFEX ชงแนวคิด ‘ออกแบบ’ สร้างคุณค่าแบรนด์สินค้า

ภาคใหม่เกม SRPG ระดับตำนาน Mercenaries Lament

ภาคใหม่เกม SRPG ระดับตำนาน Mercenaries Lament: Requiem of the Silver Wolf นับหนึ่งสงครามผีดิบกุมภาพันธ์นี้

RideonJapan ปล่อยตัวอย่างเดบิวต์ของ Mercenaries Lament: Requiem of the Silver Wolf มาอวดแฟนเกมเป็นครั้งแรก ใครอยากรู้ว่าภาคใหม่จากซีรีส์เกม SRPG ในตำนานอย่าง Mercenaries Saga จะมีความสนุกแบบไหนมาฝากรีบคลิกเข้าไปดูกันได้เลย สำหรับ Mercenaries Lament: Requiem of the Silver Wolf มีกำหนดจะเปิดให้บริการบนแพลตฟอร์ม Switch สโตร์ญี่ปุ่นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ และจะมีเวอร์ชั่น PlayStation 4 คลอดตามมาทีหลัง ส่วนเวอร์ชั่นอินเตอร์ภาคภาษาอังกฤษมีแผนรองรับไว้แล้ว แต่จะพร้อมคลอดเมื่อไรยังต้องรออัปเดตกันอีกที

วิธีเล่นเกมส์

Mercenaries Lament: Requiem of the Silver Wolf เป็นเกม Strategy RPG ที่ใช้ระบบต่อสู้แบบเทิร์นเบสที่เล่าเรื่องราวของโลกหลังการระบาดของไวรัสมรณะที่ทำให้ผู้คนกลายเป็นซอมบี้และทำร้ายมนุษย์ด้วยกัน เพื่อนๆ จะได้สวมบทเป็นหัวหน้ากองทหารรับจ้างแห่ง Silver Wolf Company ที่ได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจกำจัดเหล่าผีดิบเดินได้ให้สิ้นซาก และได้มาพบกับสาวลึกลับผู้สามารถคืนชีพซอมบี้ให้กลับมาเป็นคนปกติได้อีกครั้ง

แนะนำเกมส์เพิ่มเติม : MechWarrior ภาคใหม่กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา

พาเหรดขึ้น “ดอกเบี้ยเงินกู้” เด้งรับมติ กนง.แบงก์รัฐตรึงต่อไม่ไหว

พาเหรดขึ้น “ดอกเบี้ยเงินกู้” เด้งรับมติ กนง.แบงก์รัฐตรึงต่อไม่ไหว

5 แบงก์รัฐ “ธอส.–เอ็กซิมแบงก์–ธพว.–ธ.ก.ส.–ออมสิน” ตบเท้าขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้พร้อมเพรียง หลังตรึงต่อเนื่องมากว่า 2 ปี ชี้เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และมติขึ้นดอกเบี้ยนโยบายรอบที่ 4 ของ กนง.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่สถาบันการเงินของรัฐทั้ง 7 แห่ง ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้มาต่อเนื่องในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนส่งหนี้ให้กับประชาชน แม้ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะได้ตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาแล้ว 3 ครั้งในปี 2565 อย่างไรก็ตาม ล่าสุดหลังจากที่ กนง.มีมติล่าสุดเมื่อวันที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมา ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายติดต่อกันเป็นครั้งที่ 4 อีก 0.25% สถาบันการเงินของรัฐได้ทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ยให้เป็นไปตามต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ กนง.แนวโน้มการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อนั้น สถาบันการเงินของรัฐมีความจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ โดยคาดว่าจะเริ่มทยอยปรับขึ้น และมีผลตั้งแต่เดือน ม.ค.2566 เป็นต้นไป

การเงิน

ทั้งนี้ ในส่วนของ ธอส.จะปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทเพิ่มขึ้น 0.25% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค.2566 เป็นต้นไป ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) จากอัตราปัจจุบันที่ 6.15% ต่อปี ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 6.40% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) จาก 5.75% ต่อปี เป็น 6.00% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้เบิกเกินบัญชี (MOR) จาก 5.90% ต่อปี เป็น 6.15% ต่อปี

“โดยในส่วนของ ธอส.นั้น การปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี 9 เดือน หลังจากที่ปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้าย เมื่อ 25 พ.ค.63 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชนในช่วงวิกฤติโควิด-19”

ด้านนายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) กล่าวว่า เอ็กซิมแบงก์ขอประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จาก 5.75% ต่อปี เป็น 6.00% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2566 เป็นต้นไป อย่างไรก็ดี เอ็กซิมแบงก์ ยังคงให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่องให้สามารถปรับตัวกับอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น และปัจจัยท้าทายของเศรษฐกิจโลก

ขณะที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก์นั้น ได้มีการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ หรือเอ็มแอลอาร์อีก 0.25% โดยมีผล ตั้งแต่ 25 ม.ค.66 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ดอกเบี้ยเอ็มแอลอาร์ปรับขึ้นจาก 6.75% เป็น 7.00% ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในส่วนของดอกเบี้ยเงินกู้ชนิดอื่นยังคงไว้ในอัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนธนาคารออมสินได้มีมติปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ทุกชนิดอีก 0.25% เช่นกัน ตามมติสถาบันการเงินของรัฐ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.เป็นต้นไป

นอกจากนั้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ได้ประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ 0.125-0.25% มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.66 เป็นต้นไป โดยปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์ 0.125% ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มจาก 6.5% เป็น 6.625% ขณะนี้ปรับดอกเบี้ยเอ็มแอลอาร์เพิ่ม 0.25% จาก 4.875% เป็น 5.125% และดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี หรือเอ็มโออาร์เพิ่ม 0.25% จาก 6.25% เป็น 6.50%

“เบนฟิกา” งัดไม้ตายยื้อแข้งแชมป์โลกอยู่ต่อ พร้อมแจกเงินทันที หากยอมปัดซบ “เชลซี”

“เบนฟิกา” งัดไม้ตายยื้อแข้งแชมป์โลกอยู่ต่อ พร้อมแจกเงินทันที หากยอมปัดซบ “เชลซี”

เงินกินเปล่าที่เป็นรางวัลของการซื่อสัตย์ จะสามารถรั้งคนหนุ่มไฟแรงที่มีทีมเสนอดีลงามๆ ได้หรือไม่

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ฟุตบอลลอนดอน สื่อกีฬาท้องถิ่นของกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ รายงานว่า UFABET เบนฟิกา ทีมดังลีกโปรตุเกส กำลังพยายามหาทุกวิถีทางที่จะยื้อตัว เอ็นโซ เฟอร์นันเดซ มิดฟิลด์ชุดแชมป์ฟุตบอลโลก 2022 กับอาร์เจนตินา เอาไว้ให้ได้

ข่าวกีฬา

ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีรายงานว่า เอ็นโซ เฟอร์นันเดซ กำลังอยู่ในความสนใจของ เชลซี ทีมดังของ พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่ต้องการดึงตัวไปร่วมทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้ ซึ่งมีรายงานว่านักเตะมีแนวโน้มที่พร้อมจะออกจากสโมสร แต่อย่างไรก็ตาม เบนฟิกา ก็ไม่ยอมแพ้พร้อมมอบเงิน 2 ล้านยูโร หรือราวๆ 71 ล้านบาท ให้แบบฟรีๆ หากนักเตะตกลงจะอยู่กับทีมต่อไป

สำหรับ เอ็นโซ เฟอร์นันเดซ แจ้งเกิดอย่างเต็มรูปแบบในช่วงฟุตบอลโลก 2022 ที่ประเทศกาตาร์ที่ผ่านมาไม่นานนี้ นอกจากจะคว้าแชมป์โลกกับทัพ ฟ้าขาว ยังคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมได้อีกด้วย โดยผลงานในซีซั่นนี้ ยิงไป 4 ประตู กับ 7 แอสซิสต์ จากการลงเล่น 28 เกมในทุกรายการ

แนะนำข่าวกีฬาเพิ่มเติม : ฟิลิกซ์ ประเดิมใบแดง ตัดเกรดนักเตะ เชลซี เกมบุกพ่าย ฟูแลม 2-1

วิธีสมัคร ufabet

วิธีสมัคร ufabet ช่องทางในการเดิมพันยอดนิยม 

สนุกสนานไปกับเกมพนันออนไลน์ที่มีมากมาย ด้วยช่องทางการเดิมพันยอดนิยมแห่งปี 2023 คุณยังสามารถเดิมพันผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทุกรุ่น วิธีสมัคร ufabet สามารถทำได้ด้วยตัวเอง หรือจะสมัครผ่านแอดมินก็ทำได้ โดยรูปแบบการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อนจนเกินไป มือใหม่ก็สามารถทำได้ เพราะเรานั้นพัฒนามาให้ใช้งานได้เป็นอย่างดี ด้วยรูปแบบการใช้งานที่ทันสมัย และมีการอัพเดทเข้ามาใหม่ให้ท่านได้ใช้งานอยู่เสมอ แต่ไม่จำเป็นต้องกังวลไปเลยว่า การใช้งานสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ของเรา UFABET มีวิธีการที่ยุ่งยากหรือซับซ้อนเกินไป ก็สามารถที่จะทำได้ง่ายๆ ผ่านการสมัครสมาชิกผ่านระบบออโต้ ที่ท่านสามารถสมัครสมาชิกได้ผ่านระบบอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่กรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วน ตามที่แบบฟอร์มของเว็บไซต์เรากำหนด โดยจะเป็นการกรอกชื่อจริง นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ ไอดีไลน์ เลขบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อตรงกับชื่อของผู้ใช้เสมอ เมื่อเกาะข้อมูลต่างๆครบถ้วนได้เรียบร้อยแล้ว ให้กดทำการยืนยัน จากนั้นใช้เวลาไม่เกิน 2 นาที ท่านก็จะได้รับยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดในการเข้าสู่เว็บไซต์ ในการเดิมพันคาสิโนออนไลน์ได้ทันที และรูปแบบการสมัครสมาชิกที่ง่าย จึงทำให้ผู้มีผู้ใช้งานจำนวนมากกว่า 100,000 user ต่อวัน

วิธีสมัคร ufabet

วิธีสมัคร ufabet มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน สมัครง่าย เสร็จไวแน่นอน

  • วิธีสมัคร ufabet ไลน์แอด
    แอดไปที่ Line > @UFA356GG
    2. แจ้ง call center ว่าสนใจสมัครสมาชิก
    3. กรอกข้อมูลตามที่ call center ส่งแบบฟอร์มให้
    4. เพียงเท่านี้รอ call center ทำรายการไม่เกิน 1 นาที ก็จะได้รับ User ทันที และไม่ว่าจะ ฝาก – ถอน สอบถามปัญหา ก็สามารถ แจ้ง Call center ได้ตลอด 24 ชม.
  • วิธีการสมัครสมาชิกผ่านหน้าเว็บไซต์โดยตรง

คลิ๊กไปที่ลิงค์สมัครสมาชิกหน้าเว็บ สมัคร ufabet 2023

หน้าที่1 กรอกข้อมูลส่วนตัว ชื่อ,นามสกุล,ID Line ,และเลือกแหล่งที่มา
หน้าที่2 กรอกข้อมูลบัญชี ชื่อธนาคาร เลขบัญชี เบอร์โทรศัพท์ กดรับรหัส OTP
หน้าที่3 กดเลือกบัญชีทางเว็บเพื่อโอนเงิน และรอรับยูสเซอร์ผ่านทาง SMS ไม่เกิน 5 นาที

เมื่อสมัครสมาชิกตามขั้นตอนที่เราได้กำหนดแล้ว ถือว่าการสมัครเสร็จสิ้น สามารถฝากเงินและเข้ามาเล่นได้เลยทันที โดยในส่วนนี้หากมีปัญหา คือยังไม่สามารถสมัครสมาชิกได้ แนะนำให้ติดต่อช่องทางแชทสด ที่มีแอดมินคอยดูแล และยินดีให้บริการ อยู่ตลอด 24 ชม.

เล่น ufabet

จุดสตาร์ททำเงินเข้ากระเป๋า รวยทางลัด

วิธีสมัคร ufabet ต้องเป็นเว็บตรงเท่านั้น เพราะเว็บตรงคือแหล่งเดิมพันออนไลน์ที่จะพาคุณไปพบกับความคุ้มค่าในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบริการที่ทันสมัย เลือก platform ที่ทำให้การเดิมพันลื่นไหลไม่มีสะดุด นอกจากนั้น ยูฟ่าเบทเว็บตรง ยังมาพร้อมการเงินมั่นคง พร้อมแจกจริง โอนไว มีความปลอดภัย 100% ให้ผู้เล่นได้พบกับช่องทางการทำงานที่ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเล่นเกมไหนก็ได้กำไรสูง อย่างคนที่ชอบ เล่น ufabet เกมบาคาร่าออนไลน์หรือเกมไพ่ยอดนิยม เข้ามาเล่นกับเว็บตรงที่มีความมั่นคงทางการเงิน จะเดิมพันเท่าไหร่คุณจะได้รับผลกำไรอย่างแท้จริง ทั้งยังสามารถสมัครสมาชิกเพื่อรับโบนัส credit ฟรี ซึ่งเป็นเครดิตไปต่อยอดในการเดิมพันได้ด้วย นี่คือจุดเริ่มต้นการทำงานที่ยอดเยี่ยมที่คุณไม่ควรพลาด

ผู้ป่วยโรคมะเร็งกินยาแพงได้แล้ว

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา

เศรษฐกิจ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ได้แก่ การปรับปรุงเงื่อนไขข้อบ่งชี้ในการเบิกจ่ายค่ายาในโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา หรือระบบ OCPA รายการยา Bortezomib ที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma (MM)

ผู้ป่วยโรคมะเร็งกินยาแพงได้แล้ว

โดยให้ผู้ป่วย MM ทั้งกลุ่ม transplant candidate และ non transplant candidate (ไม่จำกัดอายุ) สามารถใช้ยา Bortezomib เป็นขนานแรกได้ โดยจะมีผลใช้บังคับสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2566 เป็นต้นไป “การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ‘เน็กซ์’ โชว์ออเดอร์ยานยนต์ไฟฟ้าพุ่ง คาดปีหน้าเต็มกำลัง 9 พันคัน

ล้วงหัวใจ “แอฟ ทักษอร” ตอบสถานะ “หมวดอ๋อ” ภาพร่วมเฟรมทำแฟนๆ ลุ้นรีเทิร์น

เป็นโมเมนต์ที่ดีต่อใจ จนแฟนๆ ต่างก็พากันลุ้นให้มีโอกาสรีเทิร์น สำหรับความสัมพันธ์น่ารักของสองพี่น้องคนสนิท

ข่าวบันเทิง แอฟ-ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ และ พ.ต.อ.รณกร รัตนะพร หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ หมวดอ๋อ หลังมีภาพถ่ายร่วมเฟรมของทั้งคู่ในงานฉลองเทศกาลคริสต์มาสแบบพร้อมหน้าครอบครัวถูกเผยแพร่บนโลกโซเชียลฯซึ่งล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเจอกับ แอฟ ทักษอร และลูกสาวคนเก่ง อย่าง น้องปีใหม่ ในงาน Siam Paragon x LEGO® Kids Day 2023 The Imagination Village จึงได้เข้าไปสอบถามถึงความเป็นไปได้ในประเด็นดังกล่าว รวมถึงเรื่องที่เจ้าตัวถูก หมอช้าง ทักแบบมีลุ้นว่า ปีนี้สามารถเปิดตัวหวานใจได้แล้ว นมุมความรู้สึกของแอฟ เราพร้อมเปิดใจหรือยัง แอฟ – มันบอกไม่ได้หรอกค่ะว่าจะเปิดหรือจะปิด เพราะแอฟก็ใช้ช้วิตปกติทั่วไป คือไม่ได้มีการคิดเลยว่าเราจะต้องเปิดหรือจะต้องปิด ก็ให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติ ถ้าเจอก็เจอ ถ้าไม่เจอเราก็ยังมีอย่างอื่นให้ทำอีกเยอะแยะ

ล้วงหัวใจ แอฟ ทักษอร

ล่าสุดหมอช้างก็ทักว่าปีนี้สามารถเปิดตัวได้แล้ว แอฟ – แต่ปัญหาคือต้องไปหามาเปิดตัวก่อน (หัวเราะ) จริงๆ อาจารย์ทัมมาก็แฮปปี้ค่ะ มีความหวังแล้ว อีกอย่างสำหรับแอฟตอนนี้อะไรดีๆ แอฟก็รอรับหมดนะคะ ไม่ว่าจะงาน เงิน หรือว่าความรักเหมือนแฟนๆ ก็เริ่มกลับมาลุ้นความสัมพันธ์ของเรากับ ผู้กำกับอ๋อ อีกครั้ง แอฟ – (หัวเราะ) เป็นพี่น้องกันตั้งนานแล้วค่ะ โห… พี่อ๋อน่าจะเป็นพี่ที่รู้จักและดูแลกันมา 10-20 ปีแล้ว เอาเป็นว่าตั้งแต่แอฟเด็กๆ จนตอนนี้ก็ต้องขอบคุณที่ยังรักและก็ยังดูแลกันอยู่ทุกวัน รวมถึงตอนนี้มาดูแลรุ่นหลานแล้วด้วย แอฟขอบคุณพี่อ๋ออยู่เรื่อยๆ ทั้งพี่อ๋อ ทั้งครอบครัวพี่อ๋อ น่ารักมากๆ และก็ใจดีกับแอฟมาตลอด แอฟเลยรู้สึกว่าตัวเองโชคดีจังเลย

MechWarrior ภาคใหม่กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา

แฟน ๆ จักรวาล MechWarrior, BattleTech หรือเกมขับหุ่นยนต์รบทั้งหลายรอได้เลย

เกมส์อัพเดท วันนี้ประธานของ Piranha Games เผยว่าเกมจักรกลภาคใหม่กำลังเข้าสู่ขั้นตอนของการพัฒนา โดยตัวเกมจะยังไม่มีการเปิดตัวไปจนถึงช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคมหรือในช่วงปลายปี 2023

เกมส์อัพเดท MechWarrior

โดยคุณ Ross Bullock ประธานของ Piranha Games ได้ไปพูดคุยใน Podcast “NoGutsNoGalaxy” และได้พูดถึง MechWarrior ภาคใหม่ว่าเกมนี้กำลังจะได้รับการพัฒนาภาคใหม่ ซึ่งจะเป็นเกม Single Player/Co-op ที่จะเกี่ยวกับ MechWarrior 5: Mercenaries ที่ออกมาตั้งแต่ปี 2021 แต่ว่าเกมภาคใหม่นี้จะไม่ใช่ DLC แต่จะเป็นเกม Standalone ของตัวเองโดยเฉพาะ

โครงการนี้จะมีการประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการราว ๆ เดือนกันยายน – ตุลาคม หรือช่วงฤดูใบไม้ผลิของปีนี้ ซึ่งคาดว่าตัวเกมน่าจะพัฒนาไปได้ไกลมากจนสามารถโชว์ตัวอย่างภายในเกมนี้ให้ชมกันได้อย่างเต็มที่ แถมเกมนี้จะวางจำหน่ายทุกแพลตฟอร์มที่เป็นรุ่น Next-Gen ทั้ง PC และ Console นอกจากนั้นแล้วยังมีการพูดถึงเกมภาค Online ที่เปิดอยู่ในตอนนี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่เราจะได้เห็นเกมภาคที่ 2 แต่ยังไม่ใช่เร็ว ๆ นี้

จัดเป็นอีก IP เกมที่เก่าแก่และยังมีการพัฒนาภาคใหม่ออกมาอยู่เรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี 1984 ที่เป็นเกมกระดานจนพัฒนาออกมาเป็นเกม Console ครั้งแรกในปี 1989 แถมยังมีการแตกหน่อออกไปเป็นนวนิยายและการ์ตูนแอนิเมชั่นในปี 1994 อีกด้วย ถ้าใครที่ทันเกมภาคแรกนี่ถือว่าคุณอายุไม่น้อยกันแล้วนะครับ แล้วเอาไว้รอดูการเปิดตัวกันอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้กันต่อไป

ข่าวเกมส์แนะนำ : Call of Duty: Mobile เผยโฉม ‘เมสซี่’

ยูฟ่าเบทเว็บตรง

ยูฟ่าเบทเว็บตรง บริการด้านการพนันกีฬาร่วมสนุกกับคาสิโนอันดับ 1 คุณภาพดีบริการเต็มที่

ขั้นต่ำเริ่มต้น 10 บาท พร้อมโปรแกรม ยูฟ่าเบทเว็บตรง การแข่งขันกีฬาตลอดทั้งปี สนุกได้ทุกที่เข้าใช้งานได้อย่างจริงจังในทุกอุปกรณ์สร้างความประทับใจให้กับทุกการลงทุน เข้าเล่นเว็บพนันกีฬาที่ดีที่สุดได้ทันทีในวันนี้ เว็บไซต์ของเราเป็นอันดับ 1 ในปี 2022 ในการให้บริการที่ดูแลจาก ทุกท่านจะได้เข้าไปเล่นพนันกีฬากับคาสิโนที่ใช้งานได้จริง ในเรื่องของคุณภาพสำหรับการเล่นพนันฟุตบอลเว็บไซต์ UFABET ของเราเป็นเบอร์หนึ่งเว็บบอลยูฟ่า จัดเต็ม จุดติดความมันส์ ด้วยโปรแกรมการแข่งขันกีฬาพนันฟุตบอลที่มีให้คุณได้เลือกเล่นแบบไม่จำกัด การแทงบอลกับโปรลีกมากมาย จากทั่วทุกมุมโลก

ยูฟ่าเบทเว็บตรง

ยูฟ่าเบทเว็บตรง พนันกีฬาออนไลน์อันดับ 1 แทงบอลได้จริง เน้นที่คุณภาพและบริการชั้นดี

เพราะมีการให้บริการเกี่ยวกับการเดิมพันที่มีความชำนาญ ยูฟ่าเบทเว็บตรง และดูแลจากระบบที่ปลอดภัย สนุกกับการเล่นพนันกีฬาของคุณได้อย่างเต็มที่ในทุกเวลา คาสิโนของเรามุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพในการลงทุนที่สามารถสนับสนุนการเล่นพนันของผู้เล่นทุก ๆ รายอย่างอิสระ แทงบอลได้เงินจริง ต้องใช้บริการผ่านเว็บตรง พร้อมนำเสนอให้ท่านได้เลือกใช้บริการทุกเวลาแทงบอลขั้นต่ำ 10 บาทราคาบอลสำหรับการเล่นพนันถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก โดยสำหรับคาสิโนแห่งนี้ให้ขั้นต่ำในการเล่นเพียงแค่หลักสิบ ยูฟ่าเบท ทำให้สมาชิกทุกคนสามารถเข้าแทงบอลออนไลน์ได้ง่ายขึ้น เล่นได้ทุกประเภทใช้ได้ราคาถูก

ยูฟ่าเบท

เข้าเล่นบอลประโยชน์สุดคุ้ม ทางเข้าเล่นสุดล้ำสมัย

ร่วมสนุกกับเว็บพนันกีฬา 1 ศูนย์ ยูฟ่าเบทเว็บตรง รวมความมันส์และความบันเทิงขั้นสุดยอด ให้คุณได้มีความสุขและรับสิทธิประโยชน์สุดคุ้มกับการเข้าเล่นการแทงบอลออนไลน์ผ่าน ยูฟ่าเบทเว็บตรง สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ของเรา พบกับทางเข้าใช้บริการที่มีความทันสมัยและรองรับการเล่นเกมออนไลน์ที่มีคุณภาพ แทงบอลยูฟ่าเบท การตอบรับจากการใช้งานที่มีความหลากหลาย จะส่งให้ผู้เล่นเข้าไปเดิมพันกับคาสิโนที่สามารถทำให้คุณไปสู่สิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอน อยากเล่นอยากสนุก เลือกสมัครกับเว็บบอลที่ดีที่สุด พร้อมกับประโยชน์สุดคุ้มที่เรากำลังจะแนะนำเข้า  ได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ รองรับช่องทางการให้บริการที่มีอินเตอร์เน็ต ทำไมต้องเลือก ufabet เพียงแค่ท่านมีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อโลกอินเตอร์เน็ตก็สามารถเข้ามาเล่นพนัน เว็บบอลออนไลน์กับคาสิโนของเราได้อย่างเต็มที่ เล่นได้ง่าย ๆ ที่คาสิโนของเราโปรแกรมการแข่งขันใน

 

ฟิลิกซ์ ประเดิมใบแดง ตัดเกรดนักเตะ เชลซี เกมบุกพ่าย ฟูแลม 2-1

คะแนนนักเตะ เชลซีเคปา อาร์ริซาบาลาก้า – 6มีจังหวะออกแรงเซฟอยู่บ้าง ส่วนจังหวะเสียประตูแรกต้องบอกว่าหมดสิทธิ์

ข่าวกีฬา แต่ประตูที่สองหากยืนตำแหน่งดีกว่านี้น่าจะสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้ติอาโก้ ซิลวา – 7ยังคงเป็นหัวใจสำคัญในเกมรับ งานค่อนข้างหนักในการที่ต้องคอยซ้อนทั้งฝั่งซ้ายและขวาที่วันนี้ดูจะรั่วมากเป็นพิเศษคาลิดู คูลิบาลี – 6ประจำการเป็นเซ็นเตอร์ฝั่งซ้าย แม้วันนี้จะเติมขึ้นไปทำประตูรวมถึงมีจังหวะวางบอลจากแดนหลังสวย ๆ อยู่บ้าง แต่เกมรับกลับดูหลวม ๆ ไม่แน่นอน ทั้งจะหวะประกบตัวและการเข้าปะทะเทรโวห์ ชาโลบาห์ – 5รั่วสุด ๆ โดยเฉพาะในช่วงต้นเกมที่มีความผิดพลาดให้เห็นอยู่ตลอด UFABET แถมยังโดน วิลเลียน เล่นงานอย่างหนักและถูกเปลี่ยนตัวออกไปในครึ่งหลังเซซาร์ อัซปิลิกวยต้า – 6ลงเล่นเป็นวิงแบ็คฝั่งขวา

ฟิลิกซ์ ประเดิมใบแดง

ได้เติมขึ้นหน้าอยู่บ้างแต่ยังสร้างโอกาสได้ไม่มาก แถมเกมรับดูจะหลุดตำแหน่งไปพอสมควรจนทีมโดนโจมตีอย่างหนักบริเวณริมเส้นลูวิส ฮอลล์ – 6วันนี้ผลงานของดางรุ่งรายนี้ต่ำกว่ามาตรฐานพอสมควร ทั้งจังหวะยิง จังหวะเลี้ยง จังหวะตัดสินใจ ที่เป็นจุดเริ่มต้นทำให้ทีมเสียประตูแรก แถมยังพลาดโอกาสทางที่ได้ยิงแหน่ง ๆ ไปเดนิส ซากาเรีย – 7ลงคุมพื้นที่ในแดนกลาง คอยต่อบอลเชื่อมเกมจากแดนตัวเอง มีจังหวะจ่ายสวย ๆ อยู่บ้าง ก่อนที่จะบาดเจ็บจนต้องเปลี่ยนตัวออกไปมาเตโอ โควาชิช – 6ลงมาทำหน้าที่ตัวปั้นเกมกลางสนาม แต่วันนี้ได้บทบาทกับทีมยังถือว่าน้อย ทำได้เพียงคอยต่อบอลเชื่อมเกมอยู่บริเวณแดนกลางเมสัน เมานท์ – 6ถอยลงมาต่ำคอยปั้นเกมจากกลางสนาม มีส่วนกับประตูที่ตีไข่แตกได้จากจังหวะฟรีคิดที่ปั้นไปชนเสาก่อนกระดอนมาเข้าทาง คูลิบาลีชูเอา ฟิลิกซ์ – 7พลาดท่าโดนใบแดงรับน้องไป แต่วันนี้ภาพรวมถือว่าทำได้ดีมีความสามารถเฉพาะตัวที่แพรวพราว แต่ยังต้องปรับเรื่องจังหวะจบสกอร์ที่ใช้โอกาสค่อนข้างเปลื่องในเกมนี้ไค ฮาเวิร์ตซ์ – 6เก็บบอลในแดนหน้าได้ดี แต่ยังคงต้องแก้ปัญหาเรื่องการตัดสินใจที่เวลาควรส่งกลับเลี้ยง เวลาต้องไปเองกลับหันมาจ่าย

อ่านข่าวเพิ่มเติม : “หม่ำ” ประกาศพร้อมพัฒนาทีมบ้านเกิดให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น